تبلیغات
وبلاگ شخصی ZiBEDER page contents بدانیم تا بمانیم - تبلیغ : دانلود پایان نامه محاسبه ارزش افزوده تولید تابلو های برق+نمودارها

ابزار منو ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه

تبلیغ : دانلود پایان نامه محاسبه ارزش افزوده تولید تابلو های برق+نمودارها

دانلود پایان نامه محاسبه ارزش افزوده تولید تابلو های برق+نمودارها

قیمت: 3700 تومان

دانلود پایان نامه محاسبه ارزش افزوده تولید تابلو های برق+نمودارها

دانلود پایان نامه محاسبه ارزش افزوده تولید تابلو های برق بر اساس مدل زنجیره ارزش


نوع فرمت : Word و قابل ویرایشفهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقیق....................................................................................................................................1
1-1- مقدمه...........................................................................................................................................................2
1-2- بیان مسئله .................................................................................................................................................3
1-2-1- شناسایی فعالیتهای شرکت................................................................................................................4
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق ............................................................................................................................4
1-4- هدف کلی و اهداف جزئی تحقیق...............................................................................................................5
1-5- سوال یا فرضیه تحقیق ..............................................................................................................................5
1-6- چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق......................................................................................................6
1-7- تعریف عملیاتی ونظری٬ اصطلاحات.........................................................................................................7
1-7-1- فعالیتهای اصلی..................................................................................................................................8
1-7-2- فعالیتهای حمایتی.............................................................................................................................8
1-8- قلمرو زمانی ومکانی تحقیق.......................................................................................................................9
فصل دوم: ادبیات تحقیق...........................................................................................................10
2-1- مقدمه.........................................................................................................................................................11
2-2- مدل زنجیره ارزش پورتر..........................................................................................................................11
    2-2-1- ملاحظات مدل پورتر .......................................................................................................................13
2-2-2- ارزش افزوده چیست؟....................................................................................................................13
2-2-3- روش‌های محاسبه ارزش افزوده]23[..........................................................................................13
2-3- نگرش زنجیره ارزش در طراحی زنجیره تامین.......................................................................................15
2-4- علت استفاده پورتر از زنجیره ارزش.......................................................................................................15
2-5- حاشیهسود]30[....................................................................................................................................16
2-6- زنجیرهتامین...........................................................................................................................................17
2-7-ایجاد مزیت در هزینه بر اساس زنجیره ارزش........................................................................................17
2-8- طراحی مدل زنجیرة ارزش در ابعاد كلی صنعت....................................................................................20
2-9- ده عامل پیشران در هزینه ها..................................................................................................................21
2-10- مدل مفهومی زنجیره ارزش تسهیم اطلاعات.........................................................................................21
2-11- چه مواردی هزینة فعالیت های زنجیرة ارزشی را تعیین می نمایند ؟..................................................24
2-11-1- محركهای ساختاری هزینه.............................................................................................................25
2-11-2- محركهای اجرایی هزینه................................................................................................................25
2-11-3- رقابت هزینه ای .............................................................................................................................26
2-11-3-1- سه بخش در زنجیر ارزشی شركت تفاوت هزینه بر حسب رقبا..............................................26
2-11-3-2- تصحیح معایب هزینه ای مربوط به عرضه كننده ( فروشنده )...............................................26
2-11-3-3-  اصلاح معایب هزینه های داخلی............................................................................................26
2-12- تجزیهوتحلیلزنجیرهارزش................................................................................................................29
2-13- زنجیرهارزشوتجزیهوتحلیلهزینه..................................................................................................30
2-14- تعریفزنجیرهارزشبهمنظورتجزیهوتحلیلهزینه.........................................................................30
2-14-1- رفتارهزینهها....................................................................................................................................31
2-15- پیشینه تحقیق ......................................................................................................................................31
2-15-1- تحقیقات داخلی...........................................................................................................................31
2-15-1-1- تحلیلزنجیرهارزشدرخوشهمبلمانتهران....................................................................31
2-15-1-2- مقالهتاثیراتفناوریاطلاعاتبرزنجیرهارزشسازمانی...............................................34
2-15-1-2-1- برنامه ریزی منابع انسانی چیست؟..............................................................................34
2-15-1-2-2- تحلیلزنجیرهارزشصنایعفرآوریسیبزمینیاستاناردبیل.]20[......................36
2-15-2- تحقیقات خارجی..........................................................................................................................40
2-15-2-1- نوآوری زنجیره ارزش...........................................................................................................40
2-15-2-2- زنجیره ارزش........................................................................................................................40
2-15-2-3- راهنمایی برای تحلیل زنجیره ارزش...................................................................................40

فصل سوم:روش تحقیق......................................................................................................................................42
3-1- روش تحقیق: کاربردی- توصیفی............................................................................................................43
3-2- جامعه آماری............................................................................................................................................43
3-3- متغیرها....................................................................................................................................................43
3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات........................................................................................................................43
3-5- روایی ابزار................................................................................................................................................44
3-6- مراحل اجرا.............................................................................................................................................. 44
3-7- روش محاسباتی...................................................................................................................................... 44
3-7-1- نحوه محاسبه ارزشافزوده............................................................................................................... 45
     3-7-1-1- روش تفریقی..............................................................................................................................45

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری................................................................................................................... 46
4-1- مقدمه.........................................................................................................................................................47
4-1-1-  انواع تابلو ها از نظر سطح ولتاژ.......................................................................................................47
4-2- بررسی سوال فرعی اول تحقیق...............................................................................................................48
 4-2-1- مرحله اول تدارکات ورودیها............................................................................................................48

4-2-2- مرحله دوم:عملیات ساخت و تولید...................................................................................................49
4-2-2-1- قسمت های مختلف کارگاه تابلو سازی....................................................................................49
4-2-2-1-1- قسمت فلز کاری ....................................................................................................................49
4-2-2-1-2-  قسمت رنگ...........................................................................................................................50
4-2-2-1-3- قسمت مونتاژ الکتریکی........................................................................................................52
4-2-3- مرحله سوم: تدارکات خروجی.....................................................................................................53
4-2-4- مرحله چهارم: بازاریابی و فروش..................................................................................................53
4-2-5- مرحله پنجم :خدمات پس از فروش.............................................................................................53
 4-3- بررسی سوال دوم فرعی .......................................................................................................................54
     4-3-1- مرحله اول : تدارک ورودیها........................................................................................................54
4-3-2- مرحله دوم: ساخت و تولید..........................................................................................................56
4-3-2-1- لیست هزینه های مراحل تولید درانواع محصولات ...............................................................58
4=3-3-  مرحله سوم:تدارکات خروجیها...................................................................................................68
4-3-4- مرحله چهارم:بازار یابی وفروش....................................................................................................70
4-3-5- مرحله پنجم: خدمات پس از فروش .............................................................................................71
4-4- بررسی سوال سوم فرعی.........................................................................................................................74
4-4-1- سهم ومیزان هرکدام ازفعالیتهای ارزشی درارزش افزوده کل.....................................................74
4-4-2- محاسبه در صد هزینه های هر فاز ...............................................................................................74
4-4-3- درصد ارزش افزوده هر فعالیت در انواع محصول .......................................................................77
4-4-4- درصد ارزش افزوده ایجاد شده در انواع محصولات....................................................................82

فصل پنجم:نتیجه گیری.....................................................................................................................................84
5-1- مقدمه .......................................................................................................................................................85
5-2- مقایسه با دیگر تحقیقات.........................................................................................................................86
5-2-1- شرکت خزر برق ساحل....................................................................................................................86
5-2-2- مبلمان خوشه تهران........................................................................................................................86
5-2-3- شرکت خودرو سازی ایران..............................................................................................................86
5-2-4- زنجیره ارزش صنایع منتخب استان اردبیل....................................................................................87
5-2-5-  بهبود مستمر زنجیره های ارزش – تأمین.....................................................................................87
5-2-6- تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش......................................................................................87
5-2-7- نوآوری در زنجیره ارزش..................................................................................................................88


5-2-8-  زنجیره ارزش.................................................................................................................................89
5-2-9-راهنمایی برای تحلیل زنجیره ارزش...............................................................................................89
5-3- محدودیتهای تحقیق................................................................................................................................89
5-4- محدودیتهای محقق...................................................................................................................................90
5-5- پیشنهاد به شرکت خزر برق.....................................................................................................................91
5-6- پیشنهاد به دیگر محققین.........................................................................................................................91
5-7- نتیجه گیری..............................................................................................................................................92
منابع....................................................................................................................................................................93
فهرست جدول ها

جدول (4-1)لیست هزینه های ساخت تابلو 160 آمپر.....................................................................................58
جدول (4-2) لیست هزینه های ساخت تابلو 250 آمپر....................................................................................60
جدول (4-3)لیست هزینه های ساخت تابلو 400 آمپر.....................................................................................62
جدول (4-4)لیست هزینه های ساخت تابلو 630 آمپر....................................................................................65
جدول (4-5) هزینه های هرفاز تولید در انواع محصولات شرکت...................................................................68
جدول (4-6) هزینه های هرفاز از زنجیره ارزش تابلو برق..............................................................................73
جدول (4-7)در صد هزینه های هر فاز از زنجیره ارزش..................................................................................75
جدول (4- 8 )میزان ارزش افزوده هر فاز از زنجیره ارزش(به تومان)..............................................................76
جدول (4-9)درصد ارزش افزوده هر محصول (به تومان)..................................................................................83


فهرست نمودارها٬ عكسها و نقشه ها

شکل( 1-1 ) زنجیره ارزش مدل پورتر]18[..........................................................................................................6
شکل (1-2 )زنجیر هارزش تابلوهای برق شرکت خزربرق....................................................................................7
شکل( 2 - 1) سیستم زنجیره ارزشی..................................................................................................................25
شکل(2-2)زنجیرهارزشجهانیمبلمانچوبی...................................................................................................32
شکل(4- 1)زنجیره ارزش تابلو برق شرکت خزر برق..........................................................................................48
شکل(4 - 2) مراحل اجرایی سیستم شستشو و رنگ.........................................................................................51
شکل(4- 3)زنجیره ارزش در بخش تدارک ورودیها...........................................................................................54
شکل (4– 4)زنجیره ارزش فاز ساخت و تولید....................................................................................................57
شکل(4-4)زنجیره ارزش در بخش تدارک خروجیها..........................................................................................69
شکل(4-5 )زنجیره ارزش در بخش بازاریابی وفروش..........................................................................................70
شکل(4-6)زنجیره ارزش در بخش خدمات پس از فروش...................................................................................72
شکل(4-7)درصد ارزش افزوده هر مرحله از زنجیره ارزشدرتابلو برق 160آمپر............................................77
شکل(4-8)درصد ارزش افزوده هر مرحله از زنجیره ارزشدرتابلو برق 250آمپر...........................................78
شکل(4- 9)درصد ارزش افزوده هر مرحله از زنجیره ارزشدرتابلو برق 400آمپر............................................79
شکل(4-10)درصد ارزش افزوده هر مرحله از زنجیره ارزشدرتابلو برق 630آمپر
شکل(4-11) درصد ارزش افزوده در انواع محصولات

خرید        سوال از فروشنده

موضوع: درسی،
برچسب ها:دانلود پایان نامه محاسبه ارزش افزوده تولید تابلو های برق+نمودارها، پایان نامه، ارزش افزوده، تابلو برق، نمودار،

[ یکشنبه 11 خرداد 1393 ] [ 11:55 ق.ظ ] [ .:رضا :. ] [ ]

[ نظرات() ]اصلاح مردان میکروتاچ MICRO TOUCH دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی آیین نامه راهنمایی و رانندگی+جزوات

دستگاه سنجش باد دیجیتالی ( با 3 ماه گارانتی ) نرم افزار افزایش محبوبیت سایت و وبلاگ قلم خش گیر خودرو ( رنگ فابریك) کتاب كسب درآمد خارج از تصور از اینترنت دانلود نمونه سوالات آزمون های عمومی استخدامی با ما در ارتباط باشید
تحلیل آمار سایت و وبلاگ